Beleidsmedewerker kwaliteitsborging screeningslaboratoria

Vacature

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker wor­den in Ne­der­land uit­ge­voerd door 5 scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. Wij wer­ken aan de vroeg­tij­di­ge op­spo­ring van kan­ker door het uit­voe­ren van kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig be­vol­kings­on­der­zoek, met als doel ge­zond­heids­winst te re­a­li­se­ren en sterf­te te­rug te drin­gen. On­ze or­ga­ni­sa­tie is stra­te­gisch en ope­ra­ti­o­neel in ont­wik­ke­ling. Dit vraagt flexi­be­le me­de­wer­kers die in een or­ga­ni­sa­tie wil­len wer­ken die in trans­for­ma­tie is.

Per di­rect zijn wij op zoek naar een:

Be­leids­me­de­wer­ker kwa­li­teits­bor­ging screeningsla­bo­ra­to­ria
(32-36 uur per week, stand­plaats Am­ster­dam)

Voor het uit­voe­ren van het be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker (BM­HK) heb­ben de 5 scree­nings­or­ga­ni­sa­ties over­een­kom­sten af­ge­slo­ten met scree­ningsla­bo­ra­to­ria. De­ze scree­ningsla­bo­ra­to­ria moe­ten vol­doen aan lan­de­lijk ge­stel­de kwa­li­teits­ei­sen en wer­ken con­form de van toe­pas­sing ver­klaar­de richt­lij­nen, pro­to­col­len en pro­fes­si­o­ne­le stan­daar­den met be­trek­king tot de be­vol­kings­on­der­zoe­ken. De ge­ge­vens van de scree­ningsla­bo­ra­to­ria spe­len een be­lang­rij­ke rol in het ver­be­te­ren van een vei­lig en doel­ma­tig be­vol­kings­on­der­zoek. Het be­vol­kings­on­der­zoek BM­HK kent een aan­tal ont­wik­ke­lin­gen dat de ko­men­de ja­ren zorgt voor dy­na­miek in de kwa­li­teits­bor­ging.

Met de func­tie van be­leids­me­de­wer­ker kwa­li­teits­bor­ging wordt vorm en in­houd ge­ge­ven aan de kwa­li­teits­bor­ging met be­trek­king tot de scree­ningsla­bo­ra­to­ria. Je werkt in een pool van be­leids­me­de­wer­kers kwa­li­teits­bor­ging met voor de­ze func­tie het ac­cent op het be­vol­kings­on­der­zoek BM­HK.

De werk­zaam­he­den

 • Je werkt in een team en ook zelf­stan­dig.
 • Je on­der­steunt de ma­na­ger be­vol­kings­on­der­zoek BM­HK en de lan­de­lij­ke re­fe­ren­tie­func­ti­o­na­ris­sen HPV en Cy­to­lo­gie bij de lan­de­lij­ke por­te­feuil­le kwa­li­teits­bor­ging.
 • Je co­ör­di­neert en on­der­steunt een juis­te uit­voe­ring van de kwa­li­teits­bor­ging scree­ningsla­bo­ra­to­ria BM­HK.
 • Je be­oor­deelt ge­ge­vens en stelt rap­por­ta­ges op in het ka­der van mo­ni­to­ring.
 • Je sig­na­leert knel­pun­ten in de kwa­li­teit van de uit­voe­ring en doet voor­stel­len voor ver­be­te­ring.
 • Je ini­ti­eert, ont­wik­kelt en be­reidt ad­vie­zen voor op het ge­bied van kwa­li­teits­bor­ging.
 • Je fun­geert als se­cre­ta­ris voor het over­leg met de scree­ningsla­bo­ra­to­ria in het 'kwa­li­teits­plat­for­m'.
 • Je zorgt voor het op­stel­len en her­zien van de la­bo­ra­to­ri­um­pro­to­col­len baar­moe­der­hals­kan­ker.
 • Je bent aan­spreek­punt voor vra­gen over de kwa­li­teits­bor­ging van­uit de scree­ningsla­bo­ra­to­ria.
 • Je neemt deel aan over­leg­gen voor lo­pen­de aan­be­ste­dingstra­jec­ten, ad­vi­seert over kwa­li­teits­as­pec­ten en schrijft mee aan aan­be­ste­dings­do­cu­men­ten.
 • Je ad­vi­seert de af­de­ling con­tract­ma­na­ge­ment bij kwa­li­teits­as­pec­ten.

Profiel

 • Je hebt een aca­de­mi­sche op­lei­ding in Li­fe Sci­en­ces; bij­voor­beeld bi­o­me­di­sche we­ten­schap­pen, bi­o­lo­gie of far­ma­cie. Een aan­vul­len­de ver­die­ping in de mo­le­cu­lair me­di­sche mi­cro­bi­o­lo­gie/pa­tho­lo­gie strekt tot aan­be­ve­ling.
 • Je hebt ach­ter­grond­ken­nis en werk­er­va­ring in mo­le­cu­lai­re la­bo­ra­to­ri­um­di­a­gnos­tiek en in­hou­de­lij­ke ken­nis op het ge­bied van cy­to­lo­gie.
 • Er­va­ring met kwa­li­teits­bor­ging en –mo­ni­to­ring, in­clu­sief de daar­voor be­no­dig­de ana­ly­ses is een ver­eis­te.
 • Daar­naast heb je ken­nis en er­va­ring met kwa­li­teits­sys­te­men van la­bo­ra­to­ria. Wen­se­lijk is er­va­ring met het op­zet­ten van va­li­da­ties van la­bo­ra­to­ri­um­tes­ten en ap­pa­ra­tuur en er­va­ring met de op­zet, uit­voe­ring en ana­ly­se van kli­nisch ver­ge­lij­kend on­der­zoek.
 • Ook is het wen­se­lijk dat je ken­nis hebt van da­ta-in­ter­pre­ta­tie en sta­ti­sche ana­ly­se van da­ta­sets.
 • Voor on­ze be­leids­me­de­wer­ker kwa­li­teits­bor­ging scree­ningsla­bo­ra­to­ria is het be­lang­rijk dat hij of zij een goed ana­ly­tisch, pro­bleem­op­los­send en co­ör­di­ne­rend ver­mo­gen heeft, ini­ti­a­tief­rijk is en or­ga­ni­sa­tie­sen­si­tief.
 • Je kunt snel scha­ke­len en hebt ster­ke mon­de­lin­ge en schrif­te­lij­ke uit­druk­kings­vaar­dig­he­den. Het kun­nen schrij­ven van ad­vie­zen en stuk­ken is be­lang­rijk.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een af­wis­se­len­de en zelf­stan­di­ge func­tie in een le­ren­de or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling.
 • Een cul­tuur van res­pect­vol­le om­gang, in­clu­si­vi­teit en de ont­wik­ke­ling van me­de­wer­kers en van teams.
 • Mo­ge­lijk­he­den om thuis te wer­ken in lijn met het gel­den­de ad­vies, ge­ge­ven door het RI­VM.
 • Een dienst­ver­band voor 32 tot 36 uur per week, voor de duur van een jaar, met de in­ten­tie tot ver­len­ging.
 • Een maand­sa­la­ris op ba­sis van FWG 60 (Cao Zie­ken­hui­zen): mi­ni­maal € 3.225,- en maxi­maal € 4.682,- bij een full­ti­me dienst­ver­band van 36 uur per week, ex­clu­sief va­kan­tie­geld en ein­de­jaars­uit­ke­ring. Per 1 ja­nu­a­ri 2021 zal het sa­la­ris con­form cao wor­den ver­hoogd.
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gens de Cao Zie­ken­hui­zen.

Contact

De werk­zaam­he­den ken­nen een gro­te band­breed­te. Kan­di­da­ten wor­den daar­om aan­ge­moe­digd te­le­fo­nisch in­for­ma­tie in te win­nen. U kunt daar­toe con­tact op­ne­men met (in­houd) Frank Eve­lein, ma­na­ger be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker te­le­foon­num­mer 06-11368050 of (pro­ces) Ge­rola van Ben­them, ad­vi­seur P&O, te­le­foon 06-51755340.

De ge­sprek­ken zul­len plaats­vin­den op vrij­dag
18 de­cem­ber.

Sol­li­ci­ta­tie
Uw sol­li­ci­ta­tie voor­zien van een kor­te mo­ti­va­tie en re­cent cv ont­van­gen wij graag ui­ter­lijk 13 de­cem­ber 2020 via onze sollicitatiepagina. Re­a­ge­ren op de­ze va­ca­tu­re kan via de knop 'sol­li­ci­teer di­rec­t'.

De­ze va­ca­tu­re zal te­ge­lij­ker­tijd in­tern en ex­tern wor­den ge­plaatst. Een as­sess­ment zal deel uit­ma­ken van de pro­ce­du­re.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze va­ca­tu­re wordt niet op prijs ge­steld.

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Bevolkingsonderzoek Midden-West

Publicatiedatum

03.12.2020

Publicatie eindigt

01.02.2021

Bevolkingsonderzoek Midden-West
Vacature delen via:
Meer details
Match criteria
Onze sponsoren
NL EN
Inloggen
Hyphen Projects gebruikt cookies op bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Lees voor meer informatie: www.bcfcareer.nl/privacy-policy