Terms and Conditions

Below information is in Dutch. If you have any questions or would like to have below Terms & Conditions translated, please feel free to contact us at info@bcfcareer.com.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Hyphen Projects BV, uitgever van BCFcareer.nl. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in maart 2018.

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, voorstellen, aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten tussen Hyphen Projects en de opdrachtgever (hierna te noemen: de "Klant") met betrekking tot het plaatsen van vacatures, advertenties en/of het verstrekken van toegang tot de CV database (hierna te noemen: de "Overeenkomst"), alsmede op overige werkzaamheden en diensten die in dat kader door Hyphen Projects worden uitgevoerd in opdracht van de Klant. Deze algemene voorwaarden zijn een integraal onderdeel van de Overeenkomst.

De websites waarnaar wordt verwezen in de Overeenkomst (de "Sites”) worden gedefinieerd als alle websites die onder het beheer vallen van Hyphen Projects of eraan gelieerde ondernemingen, of dit nu gedeeltelijk of anderszins is.

Met het aangaan van de Overeenkomst aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht.

2. Termijn en beëindiging
De termijn van deze Overeenkomst (de "Termijn") begint op de begindatum van de Overeenkomst zoals vermeld in de Verkooporder (de "Begindatum"), en loopt, tenzij anders is bepaald in de Verkooporder, af op wat als eerder komt: ofwel (i) één jaar na de Begindatum of (ii) na het einde van de laatste periode dat het product/ de producten door de klant wordt/worden gekocht, en mag, tenzij hieronder anders is bepaald, niet tussentijds worden beëindigd door de Klant of door Hyphen Projects. Het verlenen van Diensten, begonnen vóór het einde van de Termijn, zal voor de rest van de toepasselijke periode blijven gebeuren onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. Hyphen Projects kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving indien: (a) Klant enige procedure onder insolventiewetgeving instelt of toestemming hiertoe verleent, een akkoord met zijn schuldeisers sluit, de aanstelling van een curator, bewindvoerder of soortgelijke functionaris aanvraagt of hiermee instemt voor zijn gehele of voor een aanzienlijk deel van zijn eigendom of vermogen; indien enige bewindvoerder, curator, of soortgelijke functionaris wordt aangesteld en indien enige procedure op grond van insolventiewetgeving jegens de Klant wordt ingesteld voor zijn gehele, of een aanzienlijk deel van zijn onroerend goed, of (b) Hyphen Projects enige andere overeenkomst met de Klant beëindigt na schending door Klant van die overeenkomst. Bij elk van deze gebeurtenissen heeft Hyphen Projects het recht om alle hieronder verschuldigde bedragen versneld te innen, evenals alle opgelopen juridische en andere onkosten. Elke partij kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de andere partij een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst pleegt en deze inbreuk niet binnen 10 dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving herstelt. De voorwaarden van de Artikelen 2, 3, 4, 8, 9 en 10 blijven ook na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst van toepassing.

3. Betaling
Tenzij anders vermeld in de Verkooporder of op de factuur, zijn facturen 14 dagen na de datum van de factuur opeisbaar. Hyphen Projects kan rente in rekening brengen tegen het van toepassing zijnde wettelijke tarief over bedragen die niet op de vervaldag worden betaald. Als de Klant verplicht is om ingevolge deze Overeenkomst een bedrag vooraf te betalen, zal het vooraf betaalde bedrag worden toegewezen aan de overeenkomstige bedragen die verschuldigd zijn aan het einde van de Overeenkomst. Voor de resterende bedragen die op grond van de Overeenkomst verschuldigd zijn, wordt Klant op maandelijkse basis gefactureerd vanaf de aanvang van de termijn totdat het bedrag is betaald. Hyphen Projects mag naar eigen goeddunken Klant factureren door middel van een elektronische factuur die per e-mail wordt verzonden naar Klant. Bedragen voor Diensten zijn exclusief BTW. Klant is verantwoordelijk voor de betaling van alle andere huidige of toekomstige verkoop-, verbruiks-, accijns- of andere vergelijkbare belastingen die van toepassing zijn op de Diensten. Indien enige factuur onbetaald blijft na de betalingstermijnen zoals bepaald in dit artikel, de Verkooporder of de factuur, kan Hyphen Projects enig bedrag dat nog niet is gefactureerd onder deze Overeenkomst versneld innen. Voor het geval dat Klant teveel betaalt op een factuur, moet de Klant binnen zes maanden na het teveel betaalde om terugbetaling verzoeken, en een creditnota voor een dergelijke teveelbetaling is tot slechts zes maanden na uitgifte geldig. Betaalde vergoedingen voor Diensten worden niet terugbetaald, tenzij in het geval van beëindiging vanwege wezenlijke schending door Hyphen Projects, in welk geval Hyphen Projects de vooraf betaalde bedragen aan de Klant restitueert voor niet geleverde diensten op de datum van deze beëindiging. Hyphen Projects kan aan een derde partij het recht overdragen om de betaling te incasseren en te ontvangen. Hyphen Projects kan van tijd tot tijd de kredietwaardigheid van Klant controleren. Hyphen Projects behoudt zich het recht voor om het verlengen van enig krediet aan de Klant te weigeren, en vóórdat enige Diensten aan de Klant worden verleend, betaling vooraf te verlangen. Hyphen Projects kan het bedrag dat door Hyphen Projects van Klant wordt ontvangen, verrekenen met elk bedrag dat verschuldigd is op grond van deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst met Klant. Klant gaat ermee akkoord elke factuur volledig te betalen, zonder aftrek van kosten. Alleen met voorafgaande toestemming van Hyphen Projects mogen Diensten, ingekocht op grond van de Overeenkomst, worden gebruikt door groepsmaatschappijen van Klant. Klant blijft aansprakelijk voor de betaling voor alle Diensten die worden ingekocht op grond van deze Overeenkomst als een groepsmaatschappij gebruik maakt van Diensten in het kader van deze Overeenkomst. Als Klant een agentschap is ten behoeve van een opdrachtgever, is Klant aansprakelijk voor de betaling van alle hieronder verschuldigde bedragen, ongeacht of deze de betaling van zijn opdrachtgever ontvangt. Als Klant een nieuwe klant is die betaalt via automatisch incasso, moet een volmacht worden ingevuld die afzonderlijk naar Klant wordt gestuurd (met IBAN en BIC nummer van de Klant, sorteercode, naam bank en naam rekeninghouder). Als de Klant in de afgelopen 12 maanden Hyphen Projects heeft betaald via automatische incasso, blijft Hyphen Projects dezelfde vastgelegde bankgegevens gebruiken, totdat Klant anders aangeeft. Klant moet de rekeninghouder voor de automatische incasso zijn. Klant garandeert dat hij de eigenaar van de rekening is die wordt gebruikt voor de automatisch incasso en dat de ondertekenaars van de opdracht tot automatische incasso ook hiertoe zijn gemachtigd. Klant machtigt zijn bank om Hyphen Projects en zijn onderaannemers en agenten details over zijn bankrekening te verstrekken, voor zover dat noodzakelijk is in verband met deze Overeenkomst, en Hyphen Projects op de hoogte te stellen indien op enig moment de toestemming tot automatische incasso wordt beëindigd. Indien een automatisch incasso niet lukt, moet Klant onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om de kosten op een andere manier te betalen, aangevuld door eventuele kosten die door Hyphen Projects bij de mislukte incasso zijn gemaakt.

4. Vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en extra diensten
(a) Elke partij houdt de specifieke voorwaarden van deze Overeenkomst vertrouwelijk en openbaart ze niet aan een derde partij (andere dan zijn professionele adviseurs en/of aangesloten bedrijven op een vertrouwelijke basis) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, tenzij vereist op grond van de wet. (b) Hyphen Projects verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming die momenteel van kracht is, en verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid. Om de integriteit van zijn Sites te handhaven, behoudt Hyphen Projects zich het recht voor om enige toezichthoudende of handhavende instanties contactgegevens te doen toekomen wanneer daarom wordt gevraagd. Hyphen Projects kan eveneens contactgegevens doorsturen wanneer er zich een klacht voordoet met betrekking tot het gebruik door de Klant van de Site en wanneer dat gebruik wordt geacht in strijd te zijn met deze Overeenkomst. (c) De Klant stemt ermee in dat Hyphen Projects Klant e-mails kan sturen met informatie over verbeteringen van de Diensten, belangrijke nieuwe functies en ander reclame-uitingen (met inbegrip van onderzoeksenquêtes) totdat Klant in schriftelijke vorm deze toestemming beëindigt.

5. Eigendom
Tenzij anders bepaald in de Algemene Productvoorwaarden, zoals tussen Hyphen Projects en Klant, zijn en blijven alle vacatures, advertenties en/of video's die door Klant voor plaatsing op enige Site worden aangeleverd en alle intellectuele en andere eigendomsrechten te allen tijde eigendom van Klant. Klant verleent Hyphen Projects en zijn aangesloten bedrijven een onherroepelijke, royaltyvrije, eeuwigdurende, volledig betaalde, niet-exclusieve en wereldwijde licentie voor het gebruiken, kopiëren, reproduceren, publiceren, uitvoeren, weergeven en distribueren van deze door Klant (geheel of gedeeltelijk) aangeleverde vacatures, advertenties en/of video's. Klant verleent Hyphen Projects ook een niet-exclusieve, royaltyvrije, niet-overdraagbare beperkte licentie om merken, logo´s en ander intellectueel eigendom van Klant weer te geven, te kopiëren en te publiceren welke Hyphen Projects ter beschikking zijn gesteld slechts om aan zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst te voldoen. Hyphen Projects behoudt alle rechten, titels en belangen, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, op en in: (i) alle merkgebonden technologie en software opgenomen of verwerkt in of onderdeel vormend van de Sites en (ii) de inhoud (met uitzondering van de inhoud van de Klant zoals hierboven beschreven) op of een deel van de Sites en alle elementen die deel uitmaken van of opgenomen zijn in (of een verzameling of samenstelling vormen) van enige van voorafgaande.

6. Voorwaarden voor gebruik
(a) Indien Klant een personeels- of recruitmentbureau is, mogen vacatures of advertenties alleen worden geplaatst onder het eigen logo of de merken van Klant. Als Klant een reclamebureau is, mag materiaal of reclame alleen worden geplaatst onder het logo of merken van de opdrachtgever of eindgebruiker van Klant, zoals aangegeven in de Verkooporder. In elk ander geval zal Klant alle Diensten die hieronder worden geleverd, uitsluitend gebruiken voor zijn eigen interne zakelijke doeleinden en geen enkele Dienst aan derden doorverkopen of overdragen, en hij mag geen vacatures of advertenties plaatsen onder enige logo's en/of merken anders dan voor hemzelf. (b) Klant erkent dat hij moet voldoen aan de Gebruiksvoorwaarden van elke Site die Klant bezoekt. De Gebruiksvoorwaarden van elke Site zijn beschikbaar vanaf de startpagina van de betreffende Site door middel van de link "Gebruiksvoorwaarden”. Voor zover er een inconsistentie bestaat tussen de gebruiksvoorwaarden van een Site die is bezocht zoals beschreven in deze paragraaf, en de voorwaarden van onderhavige Overeenkomst, prevaleren de voorwaarden van deze Overeenkomst. (C) Hyphen Projects behoudt zich het recht voor om de door Hyphen Projects aan de Klant aangeboden Diensten en/of alle wachtwoorden en andere toegangscodes op te schorten als Hyphen Projects redelijke gronden heeft te vermoeden dat de Klant in strijd handelt met enige bepaling van deze Overeenkomst of enige overeenkomst met Klant of enige Gebruiksvoorwaarden.

7. Beperkte garantie
Hyphen Projects garandeert dat het Diensten op een professionele manier uit zal voeren in overeenstemming met de geldende standaarden in de bedrijfstak. Met uitzondering van het voorgaande, geeft Hyphen Projects geen garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het ontbreken van enige inbreuk op toepasselijke wetgeving of intellectuele eigendomrechten van een derden met betrekking tot de Diensten of de Sites, of de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software-browsers, prestaties of het resultaat van gebruik van de Diensten of de Sites.

8. Vrijwaring
Elke partij (elk, in die hoedanigheid, de "Vrijwarende Partij") vrijwaart de wederpartij, zijn aangesloten bedrijven en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten (elk, in die hoedanigheid, een "Gevrijwaarde Partij" en gezamenlijk de "Gevrijwaarde Partijen), tegen eventuele claims door derden, acties of eisen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die ontstaan of voortvloeien uit: (a) inbreuk of vermeende inbreuk op een octrooi, auteursrecht, handelsgeheim of ander eigendomsrecht van een derde partij, voortvloeiend uit of verband houdend met (i) in het geval van Hyphen Projects, de levering van de Diensten en (ii) in het geval van Klant, het plaatsen van enig materiaal op enige Site door of namens Klant, (b) in het geval van Hyphen Projects, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag voortvloeiend uit of in verband staand met de levering van de Diensten, en (c) in het geval van Klant, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of laster voortvloeiend uit van of gerelateerd aan het gebruik van de Diensten. De verplichtingen van Vrijwarende partij hieronder zijn alleen van toepassing indien de Gevrijwaarde partij de Vrijwarende partij direct in kennis stelt betreffende een dergelijke claim, actie of eis.

9. Beperking van aansprakelijkheid
Niets in deze voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van beide partijen voor zover dat bij wet verboden is. Behalve de verplichtingen van een Vrijwarende Partij uit hoofde van artikel 8, en zonder op enigerlei wijze de betalingsverplichtingen van Klant te beperken op grond van deze Overeenkomst, (a) zal geen enkele partij aansprakelijk zijn jegens enige andere partij (noch jegens enige persoon die rechten claimt die zijn afgeleid van de rechten van de andere partij) voor wat betreft indirecte schade, gevolgschade, bijzondere of morele schade, van welke aard ook - met inbegrip van gederfde inkomsten of winst, verlies van business of verlies van gegevens - die voortvloeien uit of in verband staan met deze Overeenkomst of de diensten die in het kader hiervan zijn geleverd, ongeacht of de aansprakelijke partij, of beweerde aansprakelijke partij op de hoogte was gesteld van, een andere reden had om te weten, of in feite wist van de mogelijkheid hiervan, en (b) de maximale aansprakelijkheid van elke partij die voortvloeit uit of in verband staat met deze overeenkomst, elk product, de diensten die in het kader hiervan worden geleverd of enige Site zal het betaalde of te betalen bedrag door Klant aan Hyphen Projects tijdens de looptijd hiervan niet overschrijden.

10. Diversen
Met betrekking tot het gebruik of de levering van de Diensten stemt elke partij ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot arbeid, werkgelegenheid en gegevensbescherming. Klant gaat er ook mee akkoord dat gegevens over leeftijd, geslacht, godsdienstige overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid, etniciteit of enige andere soortgelijke informatie die door een sollicitant wordt verstrekt, niet wordt gebruikt in enige beslissing in verband met werkgelegenheid. Iedere partij bij deze Overeenkomst treedt op als onafhankelijk contractant en niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als een partnerschap, joint venture of enig soort van agentschapsovereenkomst tussen Hyphen Projects en Klant of een van de werknemers van de Klant of diens agenten. Deze Overeenkomst, die kan worden gesloten in meerdere exemplaren, bevat het volledige begrip van partijen met betrekking tot de transacties en zaken die hierin vervat zijn en vervangt alle eerdere mededelingen, afspraken en overeenkomsten (mondeling of schriftelijk), evenals alle verkooporders of andere voorwaarden of inkoopvoorwaarden die niet afkomstig zijn van Hyphen Projects die in de loop der tijd zijn of worden voorgelegd door Klant, en kan niet worden gewijzigd of opzij gezet, behalve schriftelijk en met instemming van beide partijen. Tenzij anders toegestaan in artikel 3, kan geen der partijen deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen door middel van fusie, verkoop of overdracht van activa of aandelen of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de niet-overdragende partij, behalve in het geval van Hyphen Projects, (i) in verband met een fusie, consolidatie, reorganisatie of verkoop van alle of vrijwel alle van zijn activa, of (ii) aan een partij die zeggenschap heeft over of onder de zeggenschap van Hyphen Projects valt danwel gezamenlijk met Hyphen Projects onder dezelfde zeggenschap valt (elk een "Toegestane Overdracht"). Geen enkele partij heeft zich op enige garantie van enige andere partij gebaseerd die niet uitdrukkelijk vermeld staat in deze Overeenkomst. Een nalaten of vertraging van de zijde van enige partij bij de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel waarin in deze Overeenkomst voorziet, zal niet als verklaring van afstand daarvan gelden, noch zal enige afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van of het nalaten van uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel enige andere of verdere uitoefening daarvan beletten, noch van de uitoefening van enig andere recht of rechtsmiddel krachtens deze Overeenkomst. Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden door een bevoegde autoriteit wordt aangemerkt als ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar in welke mate dan ook, zal deze bepaling in die mate worden gescheiden van de overige bepalingen, welke geldig zullen blijven in de ruimste zin zoals toegestaan door de wet. Deze Overeenkomst en eventuele geschillen tussen Klant en Hyphen Projects met betrekking tot deze overeenkomst, worden beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank. De prestaties van elke partij in het kader van deze Overeenkomst zijn onderworpen aan overmacht. Alle kennisgevingen uit hoofde hiervan worden gedaan via aangetekende post met ontvangstbewijs of nachtkoerier, naar de respectievelijke adressen die staan aangegeven in de Verkooporder, en wordt geacht te zijn gedaan bij de daadwerkelijke aflevering daarvan. Geen van de voorwaarden in deze Overeenkomst kunnen worden afgedwongen door enige persoon die hierin geen partij is.

Hyphen Projects uses cookies to remember certain preferences and align interests.
By continuing to use this site, you consent to our use of cookies.